Info treeneritele ja treenerikutse taotlejatele

Vastavalt spordiseadusele on Eestis õigus treenerina töötada ainult neil, kellele on omistatud treenerikutse. Eestis on õigus treeneritele kutse andmiseks Eesti Olümpiakomiteel, igapäevaselt tegeleb treenerikutse, treenerite koolituse jms küsimustega EOK Sihtasutus: Spordikoolituse ja – Teabe SA.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Eesti Olümpiakomitee on kinnitanud oma määrusega 07.09.2017 Eesti Tennise Liidu tennisetreenerite kutsekomisjoni järgmises koosseisus:

Ain Suurthal                          -                 Eesti Tennise Liit

Aita Põldma                           -                 Eesti Tennise Liit

Aleksander Jürgens            -                 Eesti Tennise Liit

Harri Neppi                            -                 Eesti Tennise Liit

Karin Pedak                            -                 Eesti Tennise Liit

Liisa Roos                                -                 Spordikoolituse ja – Teabe SA

Toomas Leius                        -                 Eesti Tennise Liit

Vello Kuhi                               -                 Eesti Tennise Liit, esimees

Info: Vello Kuhi  tel. 5023047      vello@haapsalutennis.ee

 

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Seejuures on oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

Alates 2013. aasta novembrist kehtivad Eestis järgmised treenerite kutsestandardid:

EKR kutsetase                        Treeneri kutsenimetus

3                                 abitreener

4                                 nooremtreener

5                                 treener

6                                 vanemtreener

7                                 meistertreener

8                                 eliittreener

 

ETL kutsekomisjon loodi 2004 aastal. Sellest ajast on tennisetreeneri kutse omistatud üle 150 treenerile.

Kutsekomisjon täidab järgmisi ülesandeid:

1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine

2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine

3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelevalve tagamine nende üle.

4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

 

ETL treenerite kutseeksam toimub reeglina vähemalt  2x aastas, maikuus ja oktoobrikuus. Eksami toimumise täpne kuupäev ja dokumentide vastuvõtt kuulutatakse välja ETL kodulehel 2 kuud enne eksami toimumist ja seal märgitakse ära dokumentide esitamise viimane kuupäev. Peale kodulehel nimetatud tähtaega esitatud dokumente kutsekomisjon menetlusse ei võta.

Eksamile pääsemiseks peab olema ETL arveldusarvele tasutud eksamitasu. Eksamitasu määrad on märgitud eksami väljakuulutamise teates. Juhul kui toimub järeleksam, tuleb tasuda järeleksami tasu kirjaliku testi tegemisel 10 eur ja praktilise testi tegemisel 20 eur. Eksamil läbitud kirjalike ja praktiliste testide kehtivusaeg on 1 aasta. Kirjalike erialatestide küsimused koostatakse ETL poolt läbiviidavate erialaste koolituste ja „ITF kaasaegse tennise käsiraamat edasijõudnutele“ materjalide põhjal.

Treeneri kutsetunnistus kehtib 4 aastat. Tähtaja möödumisel kaotab treener kvalifikatsiooni ja kustutatakse treenerite registrist. Et kutsekvalifikatsioon ei kaoks, tuleb esitada taotlus ja muud nõutud dokumendid kutse taastaotlemiseks vähemalt 1 kuu enne kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist.

Kõik kutse taotlemise ja taastaotlemisega seotud dokumendid tuleb esitada Spordikoolituse ja – Teabe SA ning toimub Eesti Spordiregistri (ESR) treenerite registri E-keskkonna kaudu :

www.spordiregister.ee/admin/

Lisainfot ja juhendeid treenerikutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on võimalik saada aadressil:

http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1  samuti  võib pöörduda lisainfo saamiseks :

Liisa Roos tel. 5180769 liisa@spordiinfo.ee  või Vello Kuhi tel. 5023047 vello@haapsalutennis.ee

 

 


Sponsorid

Kuldsponsorid


Hõbesponsorid


Toetajad