Eesti Tennise Liidu arengukava 2016-2020

MÕISTED

Arendus- ja tegevuskava – tegevuste loetelu, mille alusel toimides viiakse teenused klientideni ja tagatakse organisatsiooni areng.
Avalik sektor – riigi ja omavalitsuse asutused ja organisatsioonid, mis vahendavad, osutavad ja pakuvad kodanikele avalikke kaupu ja teenuseid.
Erasektor – üldmõiste, mis tuleneb avaliku võimu ja erasfääri lahutamisest ning hõlmab endas kahte põhilist koostisosa: ärisektorit ja mittetulundussektorit oma institutsionaalses kogumis.
Ettevõtja – iseseisev majandusüksus, juriidilise vormiga füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing.
Huvigrupp – inimeste grupp ja üksikisikud, kellele teatud tegevus või kavandatav poliitika avaldab otsest mõju
Kompetents – teadmiste, kogemuste ja oskuste loetelu, millele peab vastama organisatsioon
Missioon – organisatsiooni olemasolu lühipõhjendus.
Partnerlus – huvitatud osapoolte kaasamine tegevuste kavandamisel ja rakendamisel
Prioriteet – esmatähtis, millega arvestatakse eesmärke püstitades ja tegevusi kavandades.
Regioon – mistahes piirkond Eesti Vabariigis, mis võib hõlmata vastavalt kontekstile mitut valda või maakonda
Strateegia – kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks määratud üldine teostustee, mis arvestab tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte
Strateegiline aspekt – organisatsiooni nn. konkurentsifaktor
Strateegiline eesmärk – on eesmärk, mille edu korral või ebaõnnestumisel on kõige enam otsustavam ja otsene mõju organisatsiooni edule
Tegevussuund – olemuslikult sarnaste tegevuste kogum, mille kaudu kavatsetakse saavutada püstitatud eesmärgid.
Tenniseklubi – vabatahtlikkuse alusel loodud ühendus, viimaks ellu endale võetud põhikirja järgseid eesmärke ja kohustusi.
Tennisekool – tegutseb laste, noorte ja juunioride tennisealasel arendamisel haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Tennisemängijad
Lapsed – kuni 10-aastased tennisemängijad
Noored – 10-18-aastased tennisemängijad
Mehed ja naised – 19-35-aastased tennisemängijad
Seeniorid – üle 35-aastased tennisemängijad
Klubimängija – igas vanuses tennisemängija, kes on ka tenniseklubi liige
Visioon – soovitud tulevikuseisund, mille poole organisatsioon oma tegevuses püüdleb.
Ühiskondlik väärtus (-kasu, -hüve, -mõju) – loodud uus väärtus (lisaväärtus)
Üldsus – iga isik, isikud või inimeste rühmad, kellel on selgesti tajutav huvitatus või osalisus konkreetses küsimuses

Põhimõtted ja väärtused
Liidu tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused:

Avatus -
- Liit on oma tegevuses suunatud väljapoole st omab aktiivset kontakti erinevate organisatsioonidega ning on uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks.
- Igal Liidu liikmel on õigus öelda välja oma arvamus, juhtida tähelepanu ebakõladele ja rääkida kaasa Liitu puudutavate otsuste langetamisel.
- Liit järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

Demokraatlikkus –
- Liikmete osalemine juhtorganites esindajate kaudu.
- Otsustamine liidu juhtorganites poolthäälte enamuse alusel.
- Kõigis otsustustes taotletakse konsensust.

Initsiatiivikus –
- Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine

Koostöö ja partnerlus –
- Kõigi huvitatud osapoolte kaasamine tegevuse kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning üksteist toetavad töösuhted

Liikmete lojaalsus –
- Liidu liige on lojaalne Liidule ega ohusta oma organisatsiooni tegemistega kunagi Liidu mainet.
- Liidu liige ei diskrediteeri peetavat ametit ega kolleegide mainet.

Põhikirja, traditsioonide järgimine –
- Heade, eetiliste tavade järgimine, Liidu liikmete omavahelises suhtlemises, Liidu ja tema liikmete hea nime ja väärika maine kujundamine.
- Oma sümboolika kasutamine Liidu esindamisel.

Tegutseb liikmete huvides –
- Liidu orientatsioon tulemuse saavutamisele liikmete juures.
- Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine.
- Liikmete st. klubide liikmete omaks pidamine ning võimaluste otsimine sportlaste toetamiseks ja tunnustamiseks.

Tervete eluviiside propageerimine –
- Arengu, tegevuste toetamine, mis tagab tervislike eluviiside väärtustamise

Usaldusväärsus –
- Liit loob oma tegevusega liikmete, partnerite ja klientide vahel vastastikuse arusaamise ja usalduse õhkkonna.

Uuenduslikkus –
- Liidu liikmete õppimisvõime arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine.
- Liidu poolt koolituse pakkumine partneritele ja klientidele.
- Liidu organisatsiooni ülesehituses ja tegevuses kaasaegsete meetodite ja vahendite rakendamine.

ETL strateegia 2016–2020


Sponsorid

Kuldsponsorid


Hõbesponsorid


Toetajad